Betse wandelvrienden,

het aangepaste huishoudelijk reglement werd aangepast naar aanleiding vn de nieuwe VZW, en zal van toepassing zijn na goedkeuring op de algemene vergadering van de VZW.

 

Onderstaand "Huishoudelijk Reglement" is van toepassing en is bekrachtigd door de "stemgerechtigde leden" op woensdag 17 februari 2016. De veranderingen in het reglement zijn in hoofdzaak i.p.v "Vrije Vlaamse Recreatie" wordt vervangen door "Wandelsport Vlaanderen"

 

 

 

Wandel Mee Brueghel vzw

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

 

 

 

1. Doel 

 

Wandel Mee Brueghel v.z.w. heeft tot doel het georganiseerd wandelen en joggen te bevorderen en dit te beoefenen door organisatie van wandeltochten en door actieve deelname van haar leden aan georganiseerde wandel- en joggingorganisaties.

 

 

 

2. DUUR EN ZETEL

 

2.1. De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur.
2.2. De zetel van de vereniging is gevestigd ten huize van de secretaris, Telenstraat 2, 3990 Grote-Brogel.
2.3. De vestigingsplaats van het secretariaat van de club dat voor alle leden toegankelijk is, en de openingsuren ervan, worden vastgesteld door de Raad van Bestuur, volgens de mogelijkheden en de vastgestelde behoeften, en worden bekendgemaakt in het info-blad van de club.
In principe is het secretariaat geopend iedere donderdagvoormiddag om de 3 maanden van 9.00 uur tot 12.00 uur op Bremstraat 15 bus 1, 3990 Grote-Brogel. Het secretariaat is gesloten tijdens de maand juli, en telkens wanneer de Raad van Bestuur aldus beslist. Van deze beslissing wordt melding gemaakt in het Brueghelliaantje. Meld je wel tijdig aan indien je het secretariaat wenst te bezoeken.

 

 3. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VERENIGING

 

3.1. Wandel Mee Brueghel vzw  geeft een informatieblad uit voor haar leden, onder de naam "Brueghelliaantje Wandel Mee Brueghel vzw".
3.2. Het clubblad verschijnt in principe vier maal per jaar. De verschijningsdata worden door de Raad van Bestuur bepaald, en vinden plaats in de maanden maart, juni, september en december van het lopende wandeljaar. Het wordt toegestuurd aan elk gezinshoofd.
3.3. Indien het lid-gezinshoofd 5 dagen na de normale verstuurdatum het info-blad niet ontvangen heeft, dient hij/zij zelf contact op te nemen met het Secretariaat van de club.
3.4. Alle leden worden geacht uiterlijk 5 dagen na normale ontvangst van het info-blad kennis te hebben genomen van de inhoud ervan.
3.5. De leden zijn ertoe gehouden adreswijzigingen zo snel mogelijk aan het secretariaat te melden.
3.6. De Raad van Bestuur kan beslissen het informatieblad aan die niet-leden toe te sturen die hij bepaalt.

4. DE LEDEN

 

4.1. Tenzij anders bepaald wordt in het Huishoudelijk Reglement onder “leden” verstaan: vaste leden en toegetreden leden van de club.
4.2. Iedereen die de statuten van de vereniging aanvaardt, jaarlijks het lidgeld betaalt, en niet eerder uit de vereniging werd gesloten, wordt aanvaard als toegetreden lid. 

4.3. Het aantal leden van Wandel Mee Brueghel v.z.w. is onbeperkt.

4.4. Indien daar redenen toe zijn wordt over de eventuele aanvaarding van een kandidaat-lid beslist door de Raad van Bestuur tijdens zijn eerstvolgende vergadering.
4.5. Om het lidmaatschap te verkrijgen geeft het kandidaat-lid zijn volledige naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en –datum en adres en ook het rijksregisternummer, op aan de secretaris of aan een ander bestuurslid. Aansluiting via de website van de club is eveneens mogelijk.
4.6. De officiële aanvaarding kan pas in overweging genomen worden na betaling van het vastgestelde lidgeld, en onder voorbehoud van de bepaling onder 4.4.
4.7.1. Als bewijs van lidmaatschap ontvangt elk lid een lidkaart, afgeleverd door Wandel Mee Brueghel v.z.w. via de Wandelbond.
4.7.2. Het lid dient tijdens wandelingen in het bezit te zijn van de lidkaart, die tevens dient als bewijs van verzekering.
4.7.3. Bij andere organisaties, ingericht door Wandel Mee Brueghel vzw, kan gevraagd worden de lidkaart te vertonen.
4.8. Het lidmaatschap vervalt bij niet-betaling van het lidgeld na vervallen termijn. Weer aansluiting zal met enige soepelheid bevorderd worden.
4.9. Tot uitsluiting, anders dan door niet-betaling van het vereiste lidgeld, kan slechts beslist worden door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden.
4.10. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

  5. DE BIJDRAGEN

 

  5.1. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage, die jaarlijks door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld.
5.2. De bijdrage bestaat uit
- het lidgeld
- de verzekeringspremie
- eventueel verzendingskosten
5.3. Om tijdig in orde te zijn voor het volgende jaar moet het lidgeld ten laatste op 1 oktober betaald zijn.

6. DE ALGEMENE VERGADERING

 

 6.1. De Algemene Vergadering wordt gevormd door de bestuursleden van de algemene vergadering , die er stemrecht hebben. Toegetreden leden worden toegelaten op de Algemene Vergadering, echter zonder stemrecht.

 

 6.2. Ieder bestuurslid heeft één stem op de Algemene Vergadering. Er kan met volmacht gestemd worden; elk bestuurslid kan slechts over één volmacht beschikken. De volmacht dient schriftelijk gegeven te worden.
6.2. De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door zijn plaatsvervanger.
6.3. De oproeping tot de Algemene Vergadering dient ten minste 15 dagen voor de Algemene Vergadering aan elk bestuurslid toegezonden te worden, en dient de agenda te vermelden. Dit kan gebeuren door publicatie in het clubblad, dat aan elk gezinshoofd wordt toegezonden per post of via  email.                                                                                                                                                                   6.4. De Algemene Vergadering kan tevens samengeroepen worden door de Raad van Bestuur, of op schriftelijk verzoek van één vijfde van haar vaste leden. Deze wordt dan aangezien als een Buitengewone Algemene Vergadering.
6.5. De Algemene Vergadering wordt ten minste één maal per jaar samengeroepen. Plaats en datum worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.
6.6. De agenda van de gewone Algemene Vergadering moet ten minste de volgende punten bevatten:
- het jaarverslag van de secretaris
- het jaarverslag van de penningmeester en de kascontrole
- eventueel de verkiezing van leden van de Raad van Bestuur
- de voorstellen van de Raad van Bestuur
- de voorstellen van de vaste leden
De Raad van Bestuur voegt hier de punten aan toe die statutair of volgens de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement dienen voorgelegd te worden aan de Algemene Vergadering, evenals alle punten die hij/zij nuttig acht.
6.7. Op de Buitengewone Algemene Vergadering worden die onderwerpen behandeld waarvoor ze is samengeroepen.
6.8. De vaste leden kunnen vragen een punt aangaande de Wandelsport in het algemeen, of aangaande de clubwerking in het bijzonder voor te leggen aan de Algemene Vergadering. Dit punt dient schriftelijk en ten minste 7 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering toe te komen op het secretariaat van de club, en moet door ten minste 2 aangesloten vaste leden ondertekend zijn.
6.9. Bij de oproeping voor de Algemene Vergadering of de Buitengewone Algemene Vergadering moet de agenda worden gevoegd. Buiten de agenda kan geen enkele beslissing worden genomen, tenzij ten minste 2/3 van de in de vergadering aanwezige vaste leden akkoord gaan om nieuwe bijkomende punten op de agenda te plaatsen.
6.10. Bij een wijziging van de statuten dienen de tot wijziging voorgestelde artikels duidelijk vermeld te worden.
6.11. Bij belet van de voorzitter wordt zijn taak overgenomen door de ondervoorzitter of een lid van de Raad van Bestuur dat hij/zij daartoe aanduidt, of bij afwezigheid van deze aanduiding, door een lid van de Raad van Bestuur, of het oudste vooraanwezige lid dat aangeduid is door die Raad van Bestuur

 

6.12. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden, behalve in de gevallen waar de wetgeving VZW het anders ziet, en de gevallen in de statuten bepaald.
6.13. Aangaande zaken kan mondeling of schriftelijk gestemd worden. Aangaande personen is de stemming geheim, en wordt er gestemd met gesloten stembriefjes.
6.14. Indien bij een stemming betreffende personen meerdere kandidaten ex aequo de meeste stemmen behaalden, vindt er een nieuwe stemming plaats, enkel tussen deze personen. Indien het daarna nog ex aequo blijft, beslist het lot, tenzij tussen de kandidaten een overeenkomst wordt bereikt.                                                                                                                                                              6.13. Bij besluiten zal enkel met ja of neen gestemd worden. Bij gelijkheid van stemmen zal een nieuwe stemming plaats vinden. Indien na 2 stembeurten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen, dan wordt het punt verwezen naar een volgende Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering kan beslissen wat dat betreft een Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen, die moet gehouden worden binnen de twee maanden na de Algemene Vergadering.
6.16. Alvorens tot stemming over te gaan wordt door de Algemene Vergadering een stembureau aangeduid, bestaande uit twee aanwezige leden die aan de voorwaarden voldoen om deel uit te maken van de Raad van Bestuur, maar die zich niet kandidaat hebben gesteld voor een functie waarover tijdens die Algemene Vergadering gestemd wordt.
Dit stembureau telt de stemmen van alle schriftelijke stemmingen die tijdens die Algemene Vergadering worden gehouden.
6.17. De voorzitter van het kiescollege deelt na de telling het resultaat ervan mee aan de Algemene Vergadering.
6.18. Ongeldig zijn: blanco stembriefjes, stembriefjes waarop andere gegevens zijn vermeld dan die waarnaar gevraagd werd, met onduidelijke aanduidingen, of met aanduidingen die het geheim van de stemming schenden.
6.19. Alle geldige besluiten genomen tijdens de Algemene Vergadering worden onmiddellijk van kracht, tenzij anders bepaald door de Algemene Vergadering.
6.20. Besluiten van de Algemene Vergadering aangaande wijziging van de statuten, benoeming, ontslagname of afzetting van leden van de Raad van Bestuur moeten binnen de maand bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
6.21. Van alle vergaderingen wordt een verslag opgesteld, dat in het eerstvolgend informatieblad van de club wordt gepubliceerd.

 

7. DE RAAD VAN BESTUUR

 

7.1. De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste 3 leden en ten hoogste een onbepaald aantal leden, te weten: 

 - de voorzitter

- de secretaris

- de penningmeester                                                                                                              – de ondervoorzitter                                           
- de materiaalmeester
- andere bestuursleden.
7.2.1. Om in aanmerking te komen voor een mandaat in de Raad van Bestuur, bestuurslid of stemgerechtigd lid moet men één jaar achtereenvolgens lid zijn van Wandel Mee Brueghel v.z.w., ten minste 18 jaar oud zijn, en bij gewone meerderheid aangeduid worden door de Algemene Vergadering.
7.2.2. De open komende  of openstaande mandaten worden bekendgemaakt in het informatieblad ter gelegenheid van de oproeping van de leden voor de Algemene Vergadering. Tezelfdertijd wordt ook de wijze van kandidaatstelling medegedeeld.
7.3.1. De leden van de Raad van Bestuur worden voor onbepaalde tijd verkozen.
7.3.2. De leden van de Raad van Bestuur verdelen in onderling overleg de functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en materiaalmeester.
7.4. De mandaten in de Raad van Bestuur zijn onbezoldigd.
7.5. De Raad van Bestuur vergadert minstens 2 maal per jaar, telkens het nodig wordt geacht.
7.6. Van elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgesteld dat bewaard wordt in een register, dat bijgehouden wordt door de secretaris, en dat steeds op aanvraag ter inzage ligt voor de leden. Het verslag verschijnt tevens in het eerstvolgende informatieblad.
7.7. De bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn:
- het samenroepen van de Raad van Bestuur (door ten minste 1/3 van haar leden)
- het in ontvangst nemen van ontslagnamen
- het opstellen van verslagen en begrotingen
- het jaarlijks bepalen van het lidgeld
- het verrichten van alle andere handelingen van Bestuur
- het samenroepen van de Algemene Vergadering
- het ontheffen van een lid van de Raad van Bestuur uit zijn functies.
7.8. Uittreding uit de Raad van Bestuur gebeurt door:
- voortijdig ontslag. De ontslagnemer wordt geacht zijn/haar functie waar te nemen tot op het ogenblik waarop in vervanging is voorzien, of tot aan het einde van het kalenderjaar.
- afzetting, na beslissing van de Algemene Vergadering bij geheime stemming en bij 2/3 aanwezigheid en met een 2/3 meerderheid.
Het mandaat vervalt onmiddellijk door uittreding of door niet-(her)verkiezing.

 

8. DE TAKEN van de LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

 

8.1. De voorzitter:
8.1.1. De voorzitter roept de vergadering en bijeenkomsten samen en leidt ze. Hij/zij waakt over de naleving van de statuten en van het Huishoudelijk Reglement.
Hij/zij kan tijdens de vergaderingen en de samenkomsten de discussies sluiten en de vergaderingen schorsen, indien hij/zij dit nodig acht.
8.1.2. Hij/zij regelt de te verrichten werkzaamheden en houdt toezicht over de uitvoering van alle genomen besluiten.
8.1.3. Hij/zij vertegenwoordigt zijn club wanneer daar aanleiding toe is, en vertegenwoordigt de vereniging in rechte (Art. 27 Stat.).
8.1.4. Hij/zij kan elke van zijn bevoegdheden tijdelijk overdragen aan een ander lid van de Raad van Bestuur.
8.2. De secretaris:
8.2.1. De secretaris voert de briefwisseling van de club, in naam van de Raad van Bestuur. Hij/zij ondertekent alle briefwisseling, met uitzondering van de stukken waarvoor door de aard of de inhoud medeondertekening door de voorzitter vereist wordt. Of bij niet beschikbaar zijn van deze door de ondervoorzitter. Hij/zij bewaart alle binnenkomende stukken, en een afschrift van alle uitgaande stukken.
8.2.2. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering brengt hij/zij verslag uit over de handelingen en de toestand van de vereniging tijdens het afgelopen werkjaar.
8.2.3. Hij/zij maakt de verslagen van alle vergaderingen op, neemt ze op in een register en laat ze verschijnen in het informatieblad.
8.2.4. Binnen de 14 dagen na zijn / haar aftreden, zal de secretaris alle onder zijn / haar beheer zijnde bescheiden en waarden van de club overdragen aan zijn / haar opvolger, of aan een daartoe aangewezen lid van de Raad van Bestuur.
8.3. De penningmeester.
8.3.1. De penningmeester zorgt voor het financieel beheer en voor de bijhorende administratie.
8.3.2. Hij/zij brengt jaarlijks op de Algemene Vergadering verslag uit over de toestand van de geldmiddelen.
8.3.3. Hij/zij is verplicht aan de Raad van Bestuur alle gevraagde inlichtingen te verstrekken over zijn beheer en inzage in de boeken te verlenen.
8.3.4. Alle bewijsstukken dienen in overeenstemming met de wettelijke termijnen bewaard te worden.
Kasboeken en dergelijke behoren bij het archief.
8.3.5. Om de administratie te vergemakkelijken krijgen de penningmeester en de voorzitter mandaat van de Raad van Bestuur overschrijvingen individueel te ondertekenen. De Raad van Bestuur heeft op elk ogenblik en ten minste op iedere vergadering van de Raad het recht alle inkomsten en uitgaven te controleren.

 

8.3.5a. Hij/zij stelt tijdig voor het einde van het jaar een concept begroting op. Dit concept dient besproken te worden in de Algemene Vergadering, ter goedkeuring.
8.3.6. Binnen de 14 dagen na zijn / haar aftreden, zal de penningmeester alle administratieve bescheiden, gelden en overige waarden van de club overdragen aan zijn opvolger, of aan een daartoe aangewezen lid van de Raad van Bestuur.

 

8.4 de ondervoorzitter. Hij/zij vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid, staat de voorzitter bij tijdens de vergaderingen en andere activiteiten waarin hij/zij de wandelclub vertegenwoordigd. Hij/zij heeft dezelfde bevoegdheden als de voorzitter, wanneer hij/zij de voorzitter vervangt.
8.5. De materiaalmeester.
8.5.1. De materiaalmeester is verantwoordelijk voor het materiaal dat eigendom is van de club.
Er mag geen materiaal gebruikt worden zonder zijn toelating.
Hij/zij mag geen materiaal, eigendom van Wandel Mee Brueghel v.z.w. uitlenen aan derden zonder toelating van de Raad van Bestuur.
8.5.2. Hij/zij brengt regelmatig aan de Raad van Bestuur verslag uit over de toestand van het materiaal.
8.5.3. Hij/zij doet de nodige aankopen van materiaal, in samenspraak met de Raad van Bestuur.
8.5.4. Binnen de 14 dagen na zijn aftreden, zal de materiaalmeester het materiaal en de inventarislijsten overdragen aan zijn opvolger of aan een daartoe aangewezen lid van de Raad van Bestuur.
8.6. De bestuursleden.
De leden van de Raad van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij, en voeren de taken uit die hen werden opgedragen door de voorzitter, door de Algemene Vergadering of door de Raad van Bestuur.

 

 9. ALGEMENE BEPALINGEN.

 

9.0. Voor het inrichten van en het deelnemen aan wandeltochten, opgenomen in de officiële wandelkalenders, richt Wandel Mee Brueghel v.z.w. en haar leden zich naar de statuten, het Huishoudelijk Reglement en de richtlijnen van “Wandelsport Vlaanderen.
9.1. Beloningen aan de leden.
9.1.1. Wandelkalenders
Leden die hun lidgeld tijdig betalen zoals voorzien in punt 5.3. krijgen de wandelkalender “Walking in Belgium” gratis, beperkt tot 1 kalender per adres.
9.1.2. Aankoop clubkleding
De club biedt clubkleding te koop aan de leden.
De clubkleding is verkrijgbaar op het clubsecretariaat en tijdens de wandelingen.
9.2. Bus uitstappen.
9.3. Wandelen zonder betalen (WZB).
9.3.1. Jaarlijks duidt de club een aantal WZB aan, dit wil zeggen dat de Raad van Bestuur wil dat onze club met een sterke delegatie op die tocht vertegenwoordigd is.
9.3.2. De inschrijving op die tocht is gratis voor de clubleden die zich schikken naar punt 9.3.3. en 9.3.4..
9.3.3. Op de binnenzijde van de achterkaft van de informatie is een inschrijvingskaart afgedrukt. De leden vullen deze in of kleven hun inschrijf etiket en geven de kaart af aan de inschrijvingstafel. De Raad van Bestuur zorgt voor de betaling na sluiting van de inschrijving.
9.3.4. Leden die hun kaart zijn vergeten mogen zich bij opschrijven op de kaart van een ander lid.
9.4 Helpers.
Tijdens haar wandeltochten doet de Raad van Bestuur beroep op helpers-vrijwilligers om de wandeltocht vlot te laten verlopen. Deze helpers zijn via “Wandelsport Vlaanderen” verzekerd zoals voorzien in de wet op de vrijwilligers. Een helper krijgt, als hij/zij minstens 4 uur geholpen heeft, als compensatie:                                                                                                                                                  - - - gratis eten en drinken tijdens de organisatie, behalve alcoholische dranken, tot 2 uur na het einde van een  wandeling.                                                                                                                                                 - -jaarlijks een gratis etentje (eventueel met busreis).
De onkosten gemaakt door de vrijwilligers in opdracht van Wandel Mee Brueghel vzw kunnen worden terugbetaald mits de voorlegging van het bewijs.
9.9. Inschrijf etiketten.
9.9.1. Door bemiddeling van het secretariaat kunnen de leden inschrijf stickers gratis bestellen bij Wandel Mee Brueghel vzw.

 

10. ONTBINDING:

 

In geval van ontbinding van de VZW, in de gevallen bepaald bij artikel 6, zijnde dat het minimum aantal niet meer bereikt wordt,  is het dagelijks bestuur of de leden van het dagelijks bestuur die er op dat ogenblik deel van uit maken, bevoegd om te beslissen  materialen en gelden zal toegekend worden aan een goed doel of een vereniging  voor gehandicapten.

 

In elk ander geval , die de ontbinding van de VZW tot gevolg heeft, zal de op dat ogenblik bestaande dagelijks bestuur beslissen het materiaal en gelden toe te kennen aan een goed doel of vereniging voor gehandicapten.

 

Tegen deze beslissingen is geen verzet mogelijk, en elke genomen beslissing is bindend.

 

 

 

 

 


Aldus goedgekeurd door de Statutaire Algemene Vergadering te Grote-Brogel in ……….. 2020.

 

 

 

 
De Voorzitter,                                                          De Secretaris,
Jan Daniels,                                                               Jan Brouwers

 

 

Ga naar : Wandel Mee Brueghel 

 

  

 

Ga naar : Clubindex