Wandelaars in het verkeer

 

1. Inleiding

Naar aanleiding van de vele vragen en regelementen van sporten in het verkeer heeft het Secretariaat van de V.V.R.S onderzoek gedaan naar de juiste regelgeving voor wandelaars in het verkeer. We hebben hier contact opgenomen met een hoofdinspecteur (Heidi Hansen) van de politie. We hebben enkele veelvoorkomende vragen gesteld zodat men beter geïnformeerd is.

Het is ook een interactieve tool. Dit wil zeggen als er nieuwe vragen opduiken, je die kan stellen aan Kevin (sporttechnisch coördinator). Hij zal dan contact opnemen met de hoofdinspecteur.

In het document zijn we uitgegaan van vragen van enkele bestuursleden. Die vormen dan ook de rode draad door het eerste deel van de tool. Vervolgens wordt er een algemeen stuk uitgelegd met nog wat extra informatie die altijd handig is als men op de openbare weg gaat wandelen.

 

 

2. Vragen van de bestuursleden

Vraag 1

Waar in groep wandelen op rustige, verharde wegen vb. landbouwwegen?

Vanaf hoeveel personen vorm je een groep en op welke afstand loop je van elkaar af?

Vanaf 5 personen of meer wandel je in groep, vergezeld van een leider mag de groep aan de linkerkant van de weg wandelen.

Opgelet wel achter elkaar stappen, is verplicht.

Voetgangers in groep mogen ook de rijbaan, landbouwweg volgen, in dit geval moeten zij rechts gaan.

Een leider is de persoon die de verantwoordelijkheid van de groep draagt. Een makkelijk voorbeeld is een leerkracht bij een klas kinderen. Of iemand van de wandelclub die bij een groepswandeling het voortouw neemt.

Vraag 2

Waar wandelen op fietspaden o.a. op het uitgebreide Limburgse knooppuntennetwerk?

Als er een berm is die toegankelijk is of een voetpad dan moet je deze gebruiken. Als dit er niet is, mag je ook het fietspad gebruiken als voetganger, opletten wel voorrang verlenen aan de fietsers. Dus als je fietsers ziet of hoort, ga dan achter elkaar tot deze door zijn en dan kan je terug iets meer plaats innemen. Hoffelijkheid is hier een belangrijke troef.

 Vraag 3

Op wandeltochten zijn veel wandelaars. Waar lopen de wandelaars het best op de openbare weg? Links lijkt ons het veiligst want men ziet het tegenkomende verkeer goed aankomen. Moet dit op de startplaats duidelijk aan de wandelaars gemeld worden?

Dit is correct, links is het beste om te wandelen in groep, wel achter elkaar stappen, is verplicht.

Aangezien dat de wandeltochten meestal geen groepswandelingen zijn, maar dat er zich wel de kans voordoet dat er door omstandigheden veel wandelaars op dezelfde plaats komen. (Dit kan door het samen vertrekken van veel wandelaars, verschillende staptempo’s … )

Daardoor lijkt het soms dat dit een wandelgroep is ook al is dit niet.

Best wordt er dan aanbevolen om links van de rijbaan te gaan. Dit voor een verbeterde veiligheid. Dit kan ook meegeven worden aan de wandelaars bij het vertrek (aan de startplaats). Probeer dan ook links af te pijlen als dit mogelijk is.

Vraag 4

Is een wandelaar volgens het verkeersreglement al of niet verplicht links van de openbare weg te gaan indien er geen berm, voetpad of fietspad beschikbaar is. Of is het alleen een aanbeveling?

Het is dan een aanbeveling om best aan de linkerkant van de rijbaan te wandelen. In groep wandelen ben je verplicht om rechts te gaan als je de rijbaan volgt tenzij er een leider is dan is het aanbevolen om l.

Vraag 5

Welke bevoegdheid hebben gemachtigde opzichters aan een drukke weg?

De bevoegdheid van een gemachtigd opzichter geldt op een kruispunt waar geen verkeerslichten staan. Het verkeer op de dwarswegen stilleggen kan door gebruik te maken van het verkeersbordje C3.

Dus als er verkeerslichten staan moeten die gerespecteerd worden.

Verkeersbord c3

Vraag 6

Zijn gemachtigde opzichters bij het helpen oversteken van wandelaars bevoegd om het verkeer tegen te houden?

Ja, dit mogen ze op kruispunten waar geen verkeerslichten zijn.

Vraag 7

Welke voorwaarden zijn er bij het wandelen in groep op de openbare weg wanneer er geen fietspad of trottoir is?

De groep mag de rijbaan volgen maar moet rechts gaan. Tenzij er een leider is, dan wordt aanbevolen om links te gaan omdat men dan het verkeer kan zien. Als men wandelt in het donker is verlichting verplicht in groep.

Verlichting: bij duisternis of een zichtbaarheid van minder dan 2OO meter is het verplicht bij rechts wandelen een rood licht te dragen achteraan de groep en een wit licht vooraan.

Bij links wandelen: een rood licht vooraan en een wit licht achteraan de groep.

Als men alleen wandelt kan men best ook fluorescerende kledij aantrekken voor een verhoogde zichtbaarheid. Zo kan men u zien vanaf 200 meter in het duister.

Vraag 8

Welke bevoegdheid heeft een wegkapitein?

Ik heb dit gevonden uit het artikel over fietsen in groep, maar dit geldt ook voor wandelaars.

43bis3.3. 1°  De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht. Deze wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn en zij moeten om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord "wegkapitein".

2° Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen op de wijze bepaald in artikel 41.3.2., terwijl de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.

43bis4. De fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen

 

Vraag 9.

De inrichtingen van wandeltochten is op individuele basis maar:

a) Als de wandelaars op een tocht samentroepen in groepjes spreekt men dan van in groep wandelen?

b) Is het juist dat de individuele wandelaar links van de rijbaan moet gaat en een groep rechts?

c) Is er wet of afspraak die verplicht waar ( kant ) de club moet afpijlen?

d) Mogen helpers van de club met fluohesjes en het voorziene plaatje wandelaars helpen oversteken en de auto’s tegenhouden ? of moeten dit gemachtigde personen zijn?

e) Als we een openbare weg moeten oversteken op het parcours is dit dan verplicht om de wandelaars dit kenbaar te maken met een bord?

a) Vanaf 5 personen of meer is men een groep. Maar op een wandeltocht is dit een toeval. Het antwoord staat in vraag 3.

b) Als men alleen wandelt kan men best links wandelen, in groep op rijbaan moet men rechts wandelen tenzij er een leider bij is. Dan kan men best links gaan.

c) Niets van teruggevonden, Probeer af te pijlen aan de kant waar er gewandeld wordt. Als dit niet mogelijk is dan zoek je de best mogelijke en veilige oplossing.

d) Dat mag indien het een kruispunt zonder lichten is.

e) " Opgepast gevaarlijke oversteek " is niet verplicht.

 

3. Extra informatie om de wegcode beter te begrijpen

Definiëring

Rijstrook : Plaats waarop bestuurders zich moeten verplaatsen

Rijbaan : één of meerdere rijstroken naast elkaar

Fietspad : plaats naast de rijbaan aangeduid door een onderbroken volle lijn waar zowel

               fietser als bromfietsers klasse A mogen rijden.

Voetpad of trottoir : Al dan niet verhoogd

                              Verhard

                              De scheiding met andere delen van de rijbaan is zichtbaar

                              Ingericht voor de voetgangers

Verhoogde berm : Een ruimte die hoger ligt dan de rijbaan

                          Onderscheiden van trottoir of fietspad

                          Gelegen tussen rijbaan, de sloot , het fietspad of grenzen van

                          eigendommen

Openbare weg  : De plaatsen waar de voetgangers en bestuurders zich kunnen bevinden.

 

De voetganger op de openbare weg

De voetgangers moeten zich begeven op:

De begaanbare trottoirs

De delen van de openbare weg voor hen voorbehouden volgens de verkeersborden:

Indien er geen voetpad is

Geen bruikbare trottoirs of verhoogde bermen zijn

Er ook geen verkeersborden aanwezig zijn

DAN MOET MEN

De gelijkgrondse bermen gebruiken of andere delen van de openbare weg.

Als je dan op de rijbaan wandelt ga je best links omdat men dan het verkeer kan zien. Dit is beter voor de veiligheid.

Wanneer men op het fietspad wandelt moet men fietsers voorrang verlenen

Wandelen in groep

Je bent een wandelgroep vanaf 5 personen. Een groep mag de rijbaan volgen.

Men is verplicht om rechts te gaan.

Vanaf 5 personen moeten zij vergezeld worden van een leider. Een leider is iemand die de verantwoordelijkheid van de groep neemt.

Dan mag men ook links wandelen (met leider)

Maar dan moet men verplicht achter elkaar stappen.

Verlichting

Verlichting: bij duisternis of een zichtbaarheid van minder dan 2OO meter is het verplicht bij rechts wandelen een rood licht te dragen achteraan de groep en een wit licht vooraan.

Bij links wandelen: een rood licht vooraan en een wit licht achteraan de groep.

Als men alleen wandelt kan men best ook fluorescerende kledij aantrekken voor een verhoogde zichtbaarheid. Zo kan men u zien vanaf 200 meter in het duister.

 

4. Samenvatting voor een wandeltocht.

Waar wandelen:

Als er een voetpad is, verplicht op voetpad.

Als er een fietspad is, verplicht op fietspad maar voorrang verlenen aan fietsers

Als er een verhoogde begaanbare berm is verplicht op wandelen

Indien niets van de bovenstaande wandelgebieden aanwezig zijn dan:

Best links wandelen als men individueel wandelt (ook als er veel wandelaars samen komen op 1 plek die geen echte groep zijn). Dit kan men meedelen aan de startplaats. Zeg er wel bij dat ze achter elkaar moeten gaan volgens de wet. Als er geen verkeer is kan dit wel iets soepeler natuurlijk.

Oversteken op gevaarlijke plaatsen

Er mag verkeer worden tegengehouden indien er geen verkeerslichten zijn op het kruispunt. Maak gebruik van bordje C3.

5. Artikel 42. Voetgangers

42.2.1. De voetgangers moeten de trottoirs, de delen van de openbare weg voor hen voorbehouden door het verkeersbord D9 of D10, of de begaanbare verhoogde bermen volgen en, zo er geen zijn, de begaanbare gelijkgrondse bermen.4

 

42.2.1. De personen die een fiets, een voortbewegingstoestel of een tweewielige bromfiets aan de hand leiden of die voorwerpen vervoeren die veel plaats innemen, moeten de rijbaan volgen zo zij in aanzienlijke mate de andere voetgangers hinderen.

 

42.2.2. Zijn er geen begaanbare trottoirs of bermen, dan mogen de voetgangers de andere gedeelten van de openbare weg volgen.

1°Wanneer de voetgangers het fietspad volgen, moeten zij voorrang verlenen aan de fietsers en bromfietsers.

2° Wanneer de voetgangers de rijbaan volgen, moeten zij zich zo dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan houden en behoudens bijzondere omstandigheden links in de door hen gevolgde richting gaan.

De personen die een fiets of een tweewielige bromfiets aan de hand leiden, moeten evenwel rechts in de door hen gevolgde richting gaan.

 

42.3 . Stoeten, processies en voetgangers in groep vergezeld van een leider, mogen de rijbaan volgen; in dat geval moeten zij rechts gaan.

Groepen voetgangers van minimum vijf personen, vergezeld van een leider, mogen evenwel ook de linkerkant van de rijbaan volgen. In dat geval moeten zij achter elkaar lopen.

Wanneer de zichtbaarheidsvereisten, bedoeld in artikel 30 van toepassing zijn, moet de positie van de lichten, voorgeschreven in artikel 30.3.5°, omgekeerd worden.

42.4.1. De voetgangers moeten de rijbaan haaks op haar aslijn oversteken; zij mogen er, zonder dat het nodig is, noch slenteren, noch blijven staan.

Wanneer er op minder dan ongeveer 30 meter afstand een oversteekplaats voor voetgangers is, moeten de voetgangers deze oversteekplaats volgen.

De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren op een trottoir dat de rijbaan oversteekt, zoals gedefinieerd in artikel 2.40.

42.4.2. Op de plaatsen waar tweekleurige voetgangerslichten zijn aangebracht, mogen de voetgangers zich niet op de rijbaan begeven zolang de lichten hun dat niet toelaten.

42.4.3. Op de plaatsen waar het verkeer geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten zonder tweekleurige voetgangerslichten mogen de voetgangers zich slechts op de rijbaan begeven met inachtneming van de bevelen van de bevoegde personen of van de aanduidingen van de verkeerslichten.

42.4.4. Op de plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd persoon, noch door verkeerslichten geregeld wordt, mogen de voetgangers zich slechts voorzichtig op de rijbaan begeven en met inachtneming van de naderende voertuigen. V r i j e V l a a m s e R e c r e a t i e s p o r t e n v z w – 

42.4.5. [ ... ] opgeheven (art. 15, KB 13-02-2007, BS 23-02-2007)

42.4.6. Behalve indien het hun toegestaan is door verkeerslichten, mogen de voetgangers zich niet op een oversteekplaats voor voetgangers begeven waarover een tramspoor of een eigen trambedding loopt, wanneer een tram nadert.

Extra info.

Wandelen in groep

• Voetgangers in groep mogen de rijbaan volgen. In dit geval moeten zij rechts gaan.

• 5 personen of meer, vergezeld van een leider:

• Mogen evenwel de linkerkant van de rijbaan volgen.

• In dat geval moeten zij achter elkaar stappen.

- Voetgangers in groep die vergezeld zijn van een leider zijn niet verplicht om de trottoirs, bermen of voorbehouden weggedeelten te gebruiken (al is dit wel het veiligst). Ze mogen ook de rijbaan volgen. In principe moeten zij rechts stappen.

- Groepen van minimum vijf personen, die vergezeld zijn van een leider, mogen ook aan de linkerkant van de rijbaan wandelen. Ze moeten dan wel achter elkaar lopen.

- Groepen voetgangers vergezeld van een leider, die op de rijbaan stappen, moeten verlicht zijn tussen valavond en het aanbreken van de dag en wanneer je niet verder kan zien dan 200 meter.

 

- Groepen die rechts stappen, dragen vooraan links een wit of geel licht, en achteraan links een rood licht. Een groep die de linkerkant van de rijbaan volgt, draagt rechts vooraan een rood licht en rechts achteraan een wit of geel licht. Bij grote groepen moeten ook de zijkanten verlicht worden met witte of gele lichten, om het even of ze nu links of rechts stappen.

Enkele wandeltips:

• Kies steeds de veiligste plaats

• Draag fel gekleurde kleding of een hesje

• Stop regelmatig om de groep bij mekaar te houden

• Maak gebruik van bord C3

• Neem verlichting mee bij slecht weer of als het donker kan worden

• Zorg dat je een fluitje bij hebt

Maak goede afspraken

Extra sites:

De wegcode kan men vinden op:

www.wegcode.be

Extra info over wandelen in het verkeer.

www.sportenverkeer.be

Indien er nog vragen zijn kan je me altijd via e-mail bereiken.

Kevin Vleminx

Sporttechnisch Coördinator

V.V.R.S. vzw

Email: kevin.vleminx@vvrs-info.be

inks te gaan

Ga naar : Wandel Mee Brueghel 

  

Ga naar : Clubindex