Wandel Mee Brueghel vzw

 

1. Algemeen.

Wandel Mee Brughel vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Wandel Mee Brueghel vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

° je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doeleinde(n) waarvoor deze zijn verstrekt,

deze doeleinden en de types persoonsgegevens die verwerkt worden zijn beschreven in deze Privacyver-klaring.

° verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

° desgevallend per doeleinde vragen om je uitdrukkelijke actieve toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.

° passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoons-gegevens gewaarborgd is.

° geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

° op de hoogte zijn van je rechten als betrokkene omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Wandel Mee Brueghel vzw zijn wij verantwoordelijke voor de verklaring van je persoonsgegevens.  Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

Wandel Mee Brueghel vzw

Zetel : Telenstraat 2, 3990 Grote-Brogel

Secretariaat : Telenstraat 2, 3990 Grote-Bogel  Telefoon : +32 473/643006

E-mailadres : zjang.brouwers@gmail.com of joannes.daniels@telenet.be.

 2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Wandel Mee Brueghel vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

° om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Wandel Mee Brughel vzw (uitvoering overeenkomst)

° het versturen van het clubblad en uitnodigingen  (gerechtvaardigd belang)

° het bekomen van subsidiëring door de overheid  (wettelijke verplichting)

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij kunnen volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de toegestane doelstellingen :

° identificatiegegevens : naam, voornaam.

° contactgegevens : adres, telefoonnummer, e-mailadres.

° persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

° identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid : identiteitskaartnummer, rijksregisternummer.

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. invul- en contactformulier op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact).

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door de volgende externe organisaties.

– bestuursleden van de vereniging. In dit geval voorzitter en bestuurslid Vaesen

    Gerard.

– de sportfederatie Wandelsport Vlaanderen vzw.

5. Verstrekking aan derden.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Momenteel is er één derde partijen (verwerker) waaraan persoonsgegevens verstrekt worden nl. “Editoo”.

We geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diege-ne waarmee we een verwerkings-overeenkomst hebben afgesloten. Editoo

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel en gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van de personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming, hetzij schriftelijk hetzij per e-mail, is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn.

Wandel Mee Brueghel vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Wandel Mee Brueghel vzw verbindt zicht ertoe de ledengegevens niet langer bij te houden dan 2 jaar na beëindigen van het lidmaatschap.

8. Beveiliging van de gegevens.

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking :

° aan geheimhouding daarvan.

° we hanteren  een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

° we alle personen die namens Wandel Mee Brrueghel vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan zwijgplicht.

° maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

° we testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig.

° onze medewerkers zijn schriftelijk geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Je rechten omtrent je gegevens.

Je hebt recht van inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of aan een andere partij.

Via het adres vooraan op  deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct van een motivatie voor je vraag.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij  vragen om je adequaat te identificeren.

 10. Klachten.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) : Drukpersstraat 35    1000 Brussel

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Wijzigingen aan onze privacyverklaring.

Wandel Mee Brueghel vzw kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 02 april 2019

 

Laatste wijziging 10/04/2019